Vooruitlopend op de publicatie van het officiële verslag van de jaarvergadering hierbij alvast een subjectief gekleurde impressie van de jaarlijkse happening binnen de PLDB.

Om in mineur van start te gaan: druk was het allerminst, daar in het knusse damlokaal van DVS Schaesberg. Elf personen hadden de weg naar Landgraaf gevonden, en dat is toch wel in contrast met de buitengewone ledenvergadering een goed half jaar geleden in Geleen. Achter de bestuurstafel was het wel heel erg karig. Aftredend voorzitter Peter Bronstring was ’s middags opgenomen in het ziekenhuis en hij was bijgevolg verhinderd de vergadering bij te wonen. Jac Hannen vertegenwoordigde de bestuurlijke top van de bond, en ook die situatie was niemand vreemd.

Positief was het dat alle verenigingen met een of twee leden ter  vergadering aanwezig waren. Het doorploegen van de jaarstukken, voorzover beschikbaar, verliep gladjes. Vragen vanuit de vergadering, hoofdzakelijk gelegen op het financiële vlak, werden tot tevredenheid van de vragenstellers beantwoord.

Bij het agendapunt Bestuursbeleid, doorgaans  gebruikt om het gevoerde beleid van het voorbije seizoen aan de kaak te stellen, nam de vergadering al spoedig een voorschot op de toekomst.  Het punt leidde tot een levendige discussie over mogelijke verbeterpunten, aandacht voor de recreatieve dammer, aandacht blijven houden voor de jeugdleden die de bond telt. Het voelde als een verademing om zo in een vergadering met elkaar om te gaan. Het was wel eens anders.

Bij het punt Contributievaststelling gaf de vergadering voeding aan het feit dat de contributie-afdracht aan de PLDB  in 2001 tien gulden bedroeg. Kort na de invoering van de euro werd de bijdrage aangepast naar tien euro en gedurende een reeks van jaren is dat zo gebleven. De vergadering gaf het nog te formeren bestuur alvast een punt mee: bekijk of dit wel zo moet blijven.

Toen brak het agendapunt aan waarnaar iedereen reikhalzend uitkeek: Bestuursverkiezing. Na de vooraankondiging in december 2017 waar Martijn van Gortel een balletje opwierp om met een fis bestuur aan de slag te willen gaan, was iedereen benieuwd hoe dat zou gaan uitpakken. In zijn maidenspeech  gaf de beoogde voorzitter van de PLDB een voorschot op zijn plannen (citaat uit het nog niet vrijgegeven 12 pagina's tellende Beleidsplan):

De volgende speerpunten vindt de PLDB zonder meer het belangrijkst: • Spelvreugde; • Toekomstwaarborging; • Betrokkenheid; • Sportieve successen.

Het toekomstig bestuur van de PLDB wil binnen vier jaar zorgen voor een organisatie waarin voldoende mogelijkheden zijn tot het spelen van uitdagende wedstrijden, een toekomstwaarborging door middel van het opvangen en opleiden van beginnende jeugd, en een intensieve samenwerking tussen de Limburgse verenigingen waarbij leden, niet gehinderd door beperkingen, kunnen uitdragen trots te zijn dat zij beoefenaars zijn van het damspel.

Aanknopingspunten te over dus. De vergadering maakte er dankbaar gebruik van.

Over de kandidatuur van Martijn van Gortel was de vergadering unaniem: een applaus bekrachtigde zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de PLDB. Zijn zoektocht naar een meerkoppig bestuur heeft evenwel niet datgene opgeleverd wat velen hoopten. Jac Hannen kreeg voldoende krediet om opnieuw achter de bestuurstafel plaats te nemen. De komende maanden wordt de zoektocht naar bestuurskandidaten voortgezet.

Het Beleidsplan wordt op enkele punten aangepast waarna het resultaat als een tussenrapportage naar de verenigingen wordt gezonden. Ergens in september komen de leden opnieuw in vergadering bijeen om het plan te bespreken en vervolgens vast te stellen. Als het enthousiasme binnen de vergadering ook gedragen wordt door de niet aanwezige leden heeft het Beleidsplan een goede uitgangspositie om te slagen.

Na dit belangrijke agendapunt kabbelde de vergadering rustig naar het einde toe. Tegen de klok van twaalven werd de bijeenkomst door de nieuwbakken voorzitter afgehamerd met tevreden gezichten van de aanwezigen.